Cesar's Place Fish & Chips
712 N. Milpas St, Santa Barbara
(805) 884-0964