Your Place Restaurant
22 N. Milpas St, Santa Barbara
(805) 966-5151