Your Place Restaurant
22 N. Milpas St, Santa Barbara