Your Choice Thai Restaurant
3404 State St, Santa Barbara
(805) 569-3730