Santa Barbara > Restaurants > Hibachi Steak House & Sushi Bar
  
 
Omni Catering

Hibachi Steak House & Sushi Bar
500 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 966-6607