Hibachi Steak House & Sushi Bar
500 State St, Santa Barbara
(805) 966-6607