Santa Barbara > Restaurants > Hibachi Steak House & Sushi Bar
  
 
Ca Dario

Hibachi Steak House & Sushi Bar
500 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 966-6607