SOhO Restaurant & Music Club
1221 State St, Santa Barbara
(805) 962-7776