SOhO Restaurant & Music Club
1221 State St, Santa Barbara