Shang Hai
830 N. Milpas St, Santa Barbara
(805) 962-7833