Kyoto Japanese Restaurant
3232 State St, Santa Barbara
(805) 687-1252