Kai Sushi Shabu-Shabu
738 State St, Santa Barbara
(805) 560-8777
No longer in business