Joe's Cafe
536 State St, Santa Barbara
(805) 966-4638