Galanga Thai Restaurant
507 State St, Santa Barbara
(805) 963-6799