Farmer Boy Restaurant
3427 State St, Santa Barbara
(805) 845-6749