Crocodile Restaurant at Lemon Tree Inn
2819 State St, Santa Barbara
(805) 687-6444