Beans BBQ
1230 State St, Santa Barbara
(805) 294-3209