Mr B Restaurant & Cafe
140 S. Hope Ave, Santa Barbara
(805) 866-8080