Choppa Poke
7000 Hollister Ave, Goleta
805-770-3826