Sushi Tyme
819C State St, Santa Barbara
(805) 963-9955