The Lark
131 Anacapa St, Santa Barbara
(805) 284-0370