Santa Barbara > Restaurants > Jeannine's Bakery - Figueroa
  
 
Ca Dario

Jeannine's Bakery - Figueroa
15 E. Figueroa St, Santa Barbara
Phone: (805) 687-8701