Santa Barbara > Restaurants > Milk & Honey
  
 
Neighbor Tims BBQ

Milk & Honey
30 W. Anapamu St, Santa Barbara
Phone: (805) 275-4232