Chapala Market
605 N. Milpas St, Santa Barbara
(805) 963-2039