Santa Barbara > Restaurants > Trader Joes - Milpas
  
 
Ca Dario

Trader Joes - Milpas
29 S. Milpas St, Santa Barbara
Phone: (805) 564-7878