Baskin Robbins
3611 State St, Santa Barbara
(805) 682-2296