Subway
609 N. Milpas St, Santa Barbara
(805) 966-3001