KFC
515 N. Milpas St, Santa Barbara
(805) 965-8825