Taco Bell
821 N. Milpas St, Santa Barbara
(805) 962-1114