Carl's Jr
7 S. Milpas St, Santa Barbara
(805) 966-0051