Santa Barbara > Restaurants > The Habit - Milpas
  
 
Omni Catering

The Habit - Milpas
216 S. Milpas St, Santa Barbara
Phone: (805) 962-7472