Santa Barbara > Restaurants > The Habit - State St
  
 
Neighbor Tims BBQ

The Habit - State St
628 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 892-5400