Sushi Teri
1013 Bath St, Santa Barbara
(805) 963-1250