Choppa Poke 7000 Hollister Ave, Goleta
El Encanto 800 Alvarado Place, Santa Barbara
Hana Kitchen 503 State St, Santa Barbara
Milk & Honey 30 W. Anapamu St, Santa Barbara
Opal Restaurant and Bar 1325 State St, Santa Barbara
Sama Sama Kitchen 1208 State St, Santa Barbara
Secret Bao 1201 Anacapa St, Santa Barbara
Soul Bites 423 State St, Santa Barbara
Zookers Cafe 5404 Carpinteria Ave, Carpinteria