Choppa Poke 716 State St, Santa Barbara
Choppa Poke 7000 Hollister Ave, Goleta
El Encanto 800 Alvarado Place, Santa Barbara
Hana Kitchen 503 State St, Santa Barbara
Milk & Honey 30 W. Anapamu St, Santa Barbara
Opal Restaurant and Bar 1325 State St, Santa Barbara
Sama Sama Kitchen 1208 State St, Santa Barbara
Zookers Cafe 5404 Carpinteria Ave, Carpinteria